Portes tallafocs: característiques i funcionament

Què són les portes tallafocs?

La creació de les portes tallafocs neix, com el seu nom indica, de la necessitat de minimitzar la ràpida propagació del foc en un incendi. Amb aquest tipus de tancaments s’aconsegueix evitar l’avanç de les flames pel que són instal·lades principalment en centres comercials, edificis, garatges … i els materials utilitzats per a la seva fabricació són variats vidre, fusta, però principalment són portes metàl·liques.

Aquest tipus de portes estan catalogades i es reconeixen per les sigles RF “resistents al foc“. En el seu disseny prima la seguretat, per això és bàsic que entre els seus principals característiques compti amb un sistema senzill d’obertura per poder sortir amb facilitat si cal. El model que s’utilitza amb més freqüència és la porta pivotant metàl·lica, la comesa del tancament és resistir durant molt de temps les altes temperatures que provoquen un incendi, aquest tallafoc en concret està dissenyat perquè el seu full abast temperatures d’entre 140 a 180 graus, pel que fa al marc de la porta no ha de sobrepassar els tres-cents seixanta graus i la seva missió és frenar el pas dels gasos i el fum a l’estada contigua ja que de no ser així, les persones que es trobi a l’altra banda quedarien exposades a una intoxicació per inhalació que els podria costar la vida.

Hi ha una normativa reguladora (UNE-EN 1634-1) en la qual podem consultar, com segons la resistència de cada porta tallafocs, es cataloga amb un nivell de seguretat diferent.

Les portes tallafocs s’instal·len en llocs de grans dimensions per sectoritzar l’espai de manera que quedi dividit en àrees més petites. El funcionament consisteix en que gràcies al seu compartimentació actua de barrera contra el foc, impedint el seu pas i tallant el seu ràpid avanç. En els casos en què l’incendi és molt gran i les portes no tenen la capacitat d’aturar les flames, els tallafocs actuarà com retenidors per retardar el pas del foc i donar temps a que surtin les persones que es trobin a l’edifici ja que arribin els bombers. El que s’intenta aconseguir amb aquests dispositius és que els incendis no es propaguin amb massa pressa. Aquests mètodes de seguretat són regulables en diferents posicions segons la intensitat del seu ús i sempre té incorporat sistema auto tancament. Per aconseguir el seu objectiu és imprescindible que sempre que algú obri la porta, aquesta es tanqui per si sola després del seu pas. Una altra condició necessària és que les portes tallafocs mai estan tancades amb clau, han de romandre en tot moment, accessibles i amb fàcil obertura davant de qualsevol emergència.

Hi ha diferents models i sistemes de funcionament de portes tallafocs, les trobem manuals, automàtiques i semiautomàtiques. Però independentment del seu sistema d’obertura el més important és, que sempre estigui operativa per facilitar el pas de les persones i retenir les flames, així com que la seva instal·lació sigui impecable i impedeixi que passin els gasos d’un habitacle a un altre. Per aconseguir que la porta quedi perfectament segellada, assegurant així la integritat física de les persones que es troben a l’edifici, se sol utilitzar molt la tecnologia electro-imant, és de màxima importància que el tallafocs impedeixi tant el pas de les flames com del fum. Per aquest motiu, perquè cap aconsegueixi traspassar la porta, aquests dispositius són sotmesos a forts controls de seguretat que confirmen la seva resistència davant d’una emergència.
Puertas cortafuegos

Porta tallafoc: tipus i manteniment

En aquests moments hi ha principalment dos tipus de portes tallafocs que són les més utilitzades.

  • Porta tallafocs guia, són portes d’alta resistència al foc. Per a la seva fabricació s’utilitza metall galvanizado1 que augmenta la seva fortalesa. Per a poder instal·lar aquesta porta cal tenir en compte la cavitat que s’ha de cobrir.

(1 tècnica electroquímica amb la qual es pot cobrir un metall amb un altre).

  • Porta tallafocs de fulla, és la porta més comú que trobem instal·lada en grans edificacions. Per a la seva fabricació s’utilitzen dues xapes d’acer separades per un farciment de llana de roca2 destinat a impedir que les altes temperatures passin d’una xapa a una altra. Amb aquest sistema d’aïllament s’aconsegueix una alta oposició al foc.

(2 material utilitzat com aïllament tèrmic creat a partir de roca volcànica).

El manteniment d’aquestes portes de seguretat ha de ser molt exhaustiu, ja que han de passar sense problemes els severs controls preventius a què són sotmesos amb regularitat, per assegurar-nos que la seva integritat i funcionament seran els adequats davant d’un incendi.

En els manteniments i controls de seguretat de les portes tallafocs els tècnics han de comprovar que no existeixis trencaments, cops, deformacions o que la porta estigui despenjada. Es realitza un examen complet per comprovar que tots els components del sistema estan en bon estat (juntes intumescents, manetes, pany, frontisses, acte tancament, anti pànics, vidres). Depenent de l’ús de la porta la seva vida útil no pot sobrepassar els vint anys, tot i que és recomanable canviar-la en períodes més curts. Les reparacions les ha de fer personal qualificat autoritzat i sempre s’utilitzaran recanvis originals. Totes les portes han de passar els controls de manteniment que estableix la llei, si el resultat fos no apte caldrà canviar-les o reparar-les de forma immediata.

 

Call Now Button